אימורים

מתוך ויקימקדש

אימורים הם כינוי לחלקי הבהמה המוקטרים לה' על המזבח החיצון. מסדרי הקרבת הקרבן, להביא את חלבו ושאר החלקים שקבעה התורה, שהם לחם ה'[1], להקטירם על אש המערכה, כל זאת באשר לקרבן חטאת, אשם ושלמים[2]. האימורים נקראים בשם זה, שכן הם מופרשים ומובדלים משאר הקרבן, מלשון: 'את ה' האמרת היום'[3] – לשון חשיבות, כך איברים אלו חשובים ועולים מכלל האיברים על גבי המזבח[4].

האימורים המוקרבים

האימורים המורמים מן הבקר ומן העיזים

מן השור ומן העז מרימים 4 חלקים, ואלו הם:

א. 'החלב המכסה את הקרב'[5] - הוא החלב החופה את הכרס סביב[6].

ב. 'ואת כל החלב אשר על הקרב' - הוא החלב העוטף את איברי העיכול, שהם: בית הכוסות, המסס[7] והקיבה[8].

ג. 'שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים'[9]- שתי הכליות ניטלות יחד עם החלב אשר עליהן, זאת, יחד עם החלב המכסה את שרירי השוקיים הסמוכים לכליות.

ד. 'היותרת על הכבד על הכליות– יותרת הכבד היא אצבע הכבד[10] יחד עימה מקטירים חלק מן הכבד הצמוד ליותרת[11].

האימורים מן הכבשים

מלבד האימורים המוזכרים לעיל, אימורי הכבש כוללים גם את האליה.

מהלכות ההקטרה

הקטרת האימורים נעשית לאחר הסמיכה על הקרבן, שחיטתו וזריקת דמו על גבי המזבח[12]. תחילה מפשיטים את עור הקורבן, לאחר מכן מוציאים את האימורים ומולחים אותם. את האימורים של כל קרבן נותנים בזריקה על האש בבת אחת[13]. אין מערבים אימורי קורבן אחד, באימורי קורבן אחר[14]. לאחר הקטרת האימורים, מותר הבשר באכילה בין לישראל בין לכהנים.

הקטרת האימורים בציור נראה הכהן זורק את האימורים מתוך המגס, על גבי המערכה הגדולה.

הערות שוליים

 1. ספרא במדבר כח, ב.
 2. רמב"ם הלכות מעשה קורבנות א, יח.
 3. משנה למלך על פי הפסוק בדברים כו, יז עיין ברש"י שם.
 4. משנה למלך בשם הערוך הלכות מעשה קורבנות א, יח.
 5. ויקרא ג, ט.
 6. תוספתא חולין סוף פרק ח.
 7. חולין צג, א.
 8. חולין מט, ב. כדעת ר' ישמעאל נגד ר' עקיבא, וכן פסק הרמב"ם הלכות מעשה קורבנות א, יח. וע"ש בכס"מ מדוע פסק כאן כר' ישמעאל.
 9. ויקרא ג, י.
 10. הקדמת הרמב"ם לסדר קודשים.
 11. תורת כוהנים ויקרא ג, י. רמב"ם הלכות מעשה קורבנות ט, יח.
 12. ויקרא ג, ו-ח.
 13. פסחים סד, ב.
 14. רמב"ם הלכות תמידין ומוספים י, טז.