לשכת הטלאים

מתוך ויקימקדש

לשכת הטלאים: לשכה בבית המוקד בה נשמרו הבהמות לקרבנות ציבור המיועדים להקרבה. לשכת הטלאים היתה בפינה הדרומית מערבית של בית המוקד[1]. יש אומרים, שלא היתה סמוכה לפינה הדרומית, אלא נמצאת באמצע הצד המערבי, ומוארכת לצפון ולדרום[2]. קדושת הלשכה: ההבנה המקובלת היא, כי לשכה זו היתה מקודשת בקדושת העזרה, שכן לפי המבואר במשנה בית המוקד היה בנוי בצפון העזרה, ושתיים מלשכותיו התקדשו[3]. לשכות אלו היו ממוקמות בחצי הדרומי של בית המוקד. תפקיד הלשכה: בלשכה הטלאים היו לפחות ששה טלאים המוכנים כשהם מבוקרים ובדוקים ממום לצורך קרבנות התמיד[4]. יש המזהים לשכה זו עם 'לשכת הקרבן', שהיא אחד המקומות בהם היו הלויים שומרים במקדש[5] לשיטה זו יש לומר, שבאופן מכוון העמידו שומר במקום זה, להבטיח את הטיפול בבהמות הקרבן אף בשעות הלילה. 'לשכת הטלאים' בעת הכנת קרבן תמיד של שחר בציור נראית לשכת הטלאים עם שחר. הכהן בודק את הכבש העומד לעלות כקרבן תמיד על המזבח, כן מתכוון להשקות אותו מים, ולמסור אותו לידי נציג משמרת הכהנים האחראית על העבודה באותו יום.

הערות שוליים

  1. משנה מידות א, ו. לדעת רב הונא ביומא (טז, א), המשנה בתמיד (ג, ג) חולקת וסוברת שהיתה בקרן צפונית מערבית, ורב אדא בר יצחק אינו מקבל את דבריו.
  2. רש"י יומא יז,א ד"ה רב אדא. אבל הרמב"ם מפרש במשנה במידות, שהלשכה היתה בקרן דרומית מערבית ממש, ורק יחסית לעזרה היא היתה בצפון; וכך עולה מהלכותיו בית הבחירה ה, י.
  3. מידות שם, וכפי שמבאר שם הרא"ש, וכן עולה מפירושי רש"י, רבינו חננאל והמאירי ליומא שם, והמפרש לתמיד שם. הגר"א בביאורו לתמיד ג, ג כותב, כי לשכה זו לא נתקדשה, מחשש שמא הבהמה תרביץ גללים.
  4. משנה בערכין יג, א; רמב"ם תמידין ומוספין א, ט.
  5. משנה מידות א, א; וראה בפירוש הרא"ש שם.