מטה אהרן

מתוך ויקימקדש

מטה אהרן: מטה אהרן שנצטווה משה להעמידו למשמרת בקדש הקדשים*. בעקבות מחלוקת קרח ועדתו, נצטווה משה להורות לנשיאים להביא כל אחד מטה למשכן, זאת, כדי להוכיח את בחירת ה' באהרן ובניו שנבחרו לשרתו במקדש לדורות עולם. שנים עשר נשיאי השבטים הביאו כל אחד את מטהו, ושמו של הנשיא נרשם על המטה. מטה נוסף נלקח משבט לוי, ועליו נכתב שמו של אהרן. המטות הועמדו בקדש הקדשים בסמוך לארון העדות, ועם בוקר פרח מטה אהרן, ככתוב: "ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים"[1]. כך ידעו הכל כי ה' בחר באהרן ובניו לכהנים במקדש. בהמשך נצטווה משה להניח את המטה באופן קבוע בקדש הקדשים, שם עמד - "לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי", לזכרון לדורות, ובכך לא יבואו לערער על הכהונה[2]. המטה: יש אומרים, כי משה רבינו נטל קורה וחתכה לשנים עשר חלקים, כדי להראות שהנשיאים כולם שווים לפני ה'. יש מי שכתב, שמטה זה כבר שמש את יעקב אבינו, את יהודה, ואת משה ואהרן[3], וזה המטה שפרח. מטה אהרן בקדש הקדשים בציור נראים הארון והכרובים בקדש הקדשים, ולידם צנצנצת המן, שמן המשחה, ומקלו של ארון. אלה הונחו שם למשמרת, וכך נשארו במהלך ימי בית ראשון. עם התקרב חורבן הבית נגנזו על ידי המלך יאשיהו במעבה האדמה. גניזת המטה: מובא בתלמוד ובראשונים, שהמטה היה בקדש הקדשים כל ימי המשכן וכל ימי הבית הראשון. לקראת סוף ימי בית ראשון, כאשר נגנז ארון הברית*, נגנזו עמו גם מטה אהרן[4]. בעניין גניזת המטה לדורות נאמר במדרש: "צנצנת המן ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה, והארון ובדיו, וכל כלי המשכן, גנוזים תחת מחילות ההיכל. ומי גנזם? יאשיהו המלך גנז, בשעה שמצא חלקיהו הכהן ספר התורה פתוח בהיכל... מיד עמד וגנז כל אלו, שנאמר: 'ויאמר המלך לכהנים המבינים בעם, תנו לכם את ארון ברית ה' כי אין לכם משא בכתף'... ללמדך שבמקום אחד נגנזו"[5].

הערות שוליים

  1. במדבר יז, כג.
  2. במדבר יז, טז- כו. לדברי רש"י שם הכוונה כאות לכהונה, ואילו לדברי הרמב"ן שם, הכוונה לאות על הבחירה בשבט לוי.
  3. במדבר רבה יח, כג.
  4. יומא נב, ב; רמב"ם הלכות בית הבחירה ד, א.
  5. פסיקתא זוטרתא שמות טז.