ממונה

מתוך ויקימקדש

ממונה: אחראי ראשי על לשכה או על משימה במקדש. בהיות ישראל במדבר, היו הכהנים והלויים ממונים לשמור על המשכן וכליו, ואחראים לוודא שהעבודה תתבצע כראוי. כך גם נשיאת המשכן והכלים במסעות וכן בניין המשכן מחדש חייבו מינוי 'ממונה' האחראי על הפירוק וההרכבה. ומינוי זה היה נקרא "משמרת"[1]. כן מצינו בתיאור עבודת המקדש בדברי חז"ל, נזכר פעמים רבות ה'ממונה'. 'ממונה' עיקרי העומד לפקודתו של הכהן הגדול, הוא 'סגן כהן גדול', הנקרא בשם סתמי – 'ממונה'[2]. עם זאת, מונים חז"ל מערכת של חמישה עשר ממונים שהיו מופקדים על אגפים במקדש ועל תפקידים שונים במהלך העבודה. רשימת הממונים: א. יוחנן בן פינחס - על החותמות*. ב. אחיה - על הנסכים*. ג. מתתיה בן שמואל - על הפייסות*. ד. פתחיה - על הקינין*. ה. בן אחיה - על חולי מעיים. ו. נחוניא - חופר שיחין*. ז. גביני - כרוז*. ח. בן גבר - על נעילת שערים. ט. בן בבי - על הפקיע*. י. בן ארזה* - על הצלצל*. יא. הוגרס בן לוי* - על השיר[3]. יב. בית גרמו* - על מעשה לחם הפנים*. יג. בית אבטינס* - על מעשה הקטורת*. יד. אלעזר - על הפרוכת*. טו. פנחס - המלביש*[4]. מתתיה בן שמואל - על הפייסות בציור נראה ה'ממונה על הפייסות' במקדש. ממונה זה תפקידו לחלק את עבודת היום בין כהני המשמרת, וכן לקיים עם שחר מעמד של 'פייס'. 'פייס' - מלשון 'פיוס', ועניינו, להפיל גורל בין כהני בית אב אשר עלו לעבוד במקדש, ומחלקים ביניהם את התפקידים באמצעות 'פייס' המפשר בין כל הכהנים השותפים לעבודה.

הערות שוליים

  1. במדבר פרק ז וברש"י שם פסוק ז.
  2. סנהדרין יט, א; רמב"ם כלי המקדש ד, טז.
  3. שיר של יום.
  4. משנה שקלים ה, א; ובירושלמי שם נחלקו אמוראים אם רשימה זו מתייחסת לממונים הכשרים ביותר, או לממונים של אותו דור בו נמנתה רשימה זו. לפירוט נוסף בנוגע לממונים אלו ותפקידיהם, עיין בערכיהם.