משה

מתוך ויקימקדש

משה: משה רבנו בונה המשכן במדבר וזוכה לראות בחנוכתו.

משה רבנו "רבן של כל הנביאים"[1], אשר קיבל תורה מסיני, והעביר לישראל תורה שבכתב ושבעל פה. משה בונה את המשכן במדבר, והוא המכין את בניין המקדש בירושלים. כבר במעמד הר סיני, ועוד בטרם נצטוו ישראל על בניין המשכן, החל משה בהקרבת קרבנות, זאת, במעמד מיוחד שהתקיים לרגלי הר סיני, ביום בו עלה משה לקבל תורה מפי הגבורה. משה מקים מזבח לרגלי הר סיני ומעלה עליו זבחים ועולות, ומזה מן הדם על המזבח ועל ישראל. באותו מעמד נכרתה ברית ניצחית בו התחייבו ישראל לקיים את תרי"ג המצוות שניתנו בסיני[2].

הקמת המשכן וייסודו

כשעולה משה למרום, מראה הקב"ה למשה את תבנית המשכן וכליו ומצוה לעשותם כצורתם, ככתוב: "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו"[3]. משה סבר לקיים את המצוה בגופו, אולם הקב"ה מודיע למשה, כי תפקידו לנצח על המלאכה. עוד מודיע ה' למשה את שמות האומנים שיהיו מופקדים על מלאכת המשכן, והם בצלאל ואהליאב[4]. מלבד הציווי על בנין המשכן, מסר הקב"ה למשה את 'מגילת בית המקדש', בה נכתבה תבנית בית המקדש בירושלים, ומשה העביר את המגילה ליהושע. כך עברה המגילה במסורת עד שמואל ודוד, ושלמה בנה את המקדש על פי מגילה זו[5]. לאחר ירידת משה מן ההר, בנה משה את המשכן וכליו במשך ששה חדשים: בשלשה חדשים נבנה, ושלשה חדשים המתין המשכן להקמתו[6].

משה מנצח על מלאכת עשיית המשכן וכליו

בציור נראה משה עובר בין האומנים המופקדים על עשיית המנורה ומוודא את עשיית המנורה באופן מדוייק על פי מראה המנורה כפי שראה אותה במרום.

משה מנצח על מלאכת המשכן

בעת בניית המשכן, היה משה "מחזר על האומנין בכל יום ובכל שעה, ללמדם כיצד יעשו את המלאכה, שלא יטעו בה. לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא: 'וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר'"[7], ולא זז משה מעל גבם עד שגמרו את המלאכה כפי שנצטוה[8]. במהלך הבניין נתקשה משה בדברים הקשורים למשכן: מחצית השקל, שמן המשחה וצורת המנורה, והקב"ה הראה לו ולימדו כיצד יעשה. כן הראה לו את מעשה שמן המשחה וסממני הקטורת[9]. משה מצא דרך להשיג את השמיר הנדרש לחיתוך אבני האפוד[10]. משה מכין את הכהנים והלויים לעבודתם. באשר לכהנים, ממנה משה שמונה משמרות כהונה, ארבע משמרות מאלעזר וארבע משמרות מאיתמר[11]. ואילו את הלויים לימד משה את השירה המתקיימת בעת העבודה על המזבח - כמובא במדרש: "כמה יגיעות יגע בן עמרם עד שלימד שירה ללויים"[12]. משנגמרה מלאכת המשכן, ערך משה לישראל, חשבון מפורט של הוצאות והכנסות של אוצר המקדש[13].

המזבח שבנה משה כיסוד למשכן העתיד לקום

בציור נראה משה רבינו בעת עלותו לקבל תורה בראש הר סיני. לרגלי ההר נראה המזבח אשר בנה משה, והקריב עליו קרבנות ראשונים, זאת, לצורך הברית שנכרתה עם ישראל לקיום הקריאה – "נעשה ונשמע".

חנוכת המשכן

טרם חנוכת המשכן הכין משה את אהרן ובניו לשמש בכהונה ובעבודת הקודש. במשך שבעה ימים שימש משה ככהן גדול, כדי להדגים בפני אהרן ובניו את העבודות במשכן ולהרגילם בעבודה[14]. בעת עבודתו על המזבח לבש משה חלוק לבן[15]. כל שבעת ימי המילואים, היה משה מעמיד את המשכן מחדש, בכל בוקר מושחו, ולאחר מכן מפרקו באותו יום[16]. בשבעת ימי המילואים חנך משה את אהרן ובניו, ולימדם את דיני הקרבנות[17]. במהלך ימים אלה הפשיטם ורחצם, ולאחר מכן, משח משמן המשחה בין עיניהם כמין 'כי' יוונית[18]. בכך התקדשו אהרן ובניו ככהנים לשרת לפני ה' במקדש. ביום השמיני למילואים הוא יום חנוכת המשכן, שרתה השכינה במשכן, ככתוב: "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם"[19]. לאחר מכן, המשיך משה את חנוכת המזבח שנים עשר יום, כדי לשמוח לפני ה' על השראת השכינה בישראל, וכדי לחלוק כבוד לנשיאי ישראל[20].

משה מקבל תורה ומצוות במשכן

משעה שהעמיד משה את המשכן לא עלה להר סיני, אלא קיבל תורה ומצוות מאת ה' באהל מועד. כך מתוארת נבואת משה בראשונים: "משה רבינו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר: 'ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו, וישמע את הקול מדבר אליו'... כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו"[21]. עוד כתבו הראשונים, שנבואת משה היתה בקדש הקדשים - "ומשה בא לו הדיבור ביום והוא עומד בין שני הכרובים כמו שהבטיחו ה' – 'ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל'".

מן המדרש

משה מוסר את חשבון המשכן בפני ישראל

"כל מה שהיה משה עושה - היה עושה על ידי אחרים, שנאמר: 'עבודת הלוים ביד איתמר'... משנגמרה מלאכת המשכן, אמר להם: בואו ואעשה לפניכם חשבון. נתכנסו כל ישראל. עד שהוא יושב ומחשב, שכח אלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל, שעשה ווים לעמודים (ונזכר). אמר להם: 'ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים - עשה ווים לעמודים'. באותה שעה נתפייסו ישראל על מלאכת המשכן. ומי גרם לו? על ידי שישב ופייסן!... ולמה עשה עמהם חשבון?... אלא ששמע משה - ישראל מדברים מאחוריו... ומה היו אומרים?... אוכל משל יהודים, ושותה משל יהודים, וכל מה שיש לו מן היהודים... אדם ששלט על מלאכת המשכן - אין אתה מבקש שיהא עשיר?! כיון ששמע משה כך, אמר להן: חייכם! משהמשכן נגמר אני עושה עמכם חשבון!" (תנחומא פקודי ד).

אוהלו של משה נקבע מול המשכן - לשמירה מפני זרים

בציור נראה אוהלו של משה רבינו מול פתח המשכן, שכן, נצטוה לשמור בנוכחותו שם מפני כניסת זרים למשכן, ככתוב (במדבר ג, לח): "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה - משה ואהרן ובניו, שומרים משמרת המקדש... 'והזר הקרב יומת".

שמחת חנוכת המקדש – כשמחת בריאת שמים וארץ

"'ויהי ביום השמיני' – לשון שמחה גדולה, כיום שנבראו בו שמים וארץ (שנאמר בהם 'ויהי ערב ויהי בקר')... כיון שכילו ישראל את מלאכת המשכן בא משה ובירכן... אמר להן: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם! על אותה השעה הוא אומר: 'צאינה וראינה בנות ציון... במלך שלמה' - במלך שהשלום שלו. 'בעטרה שעטרה לו אמו'... שהיה המשכן מצוייר (ומעוטר) בתכלת וארגמן ותולעת שני ושש - ביום ששרתה שכינה על ישראל. 'וביום שמחת לבו' - ביום שירדה אש חדשה מן המרום, וליחכה את העולה ואת החלבים" (פסיקתא זוטרתא שמיני).

הערות שוליים

 1. רמב"ם יסודי התורה ז, ו.
 2. שבת פח א; מכילתא יתרו מסכתא דבחודש פרשה כ; יש מחלוקת בדברי חז"ל האם המעמד התקיים לפני מעמד הר סיני, או לאחריו - לאחר מתן תורה. ראה הרחבת דברים מחזור המקדש לחג השבועות חלק ב, עמ' 71.
 3. שמות כה, ט.
 4. שמות לא, ב; שמות רבה מ, ב.
 5. מדרש שמואל טו, ג; ילקוט מכירי תהלים א, יד.
 6. שמות רבה נב, ב.
 7. שמות כה, מ.
 8. במדבר רבה יט, ט.
 9. שמות רבה טו, כח. ובתנחומא כי תשא פרשה ט, מובא שנתקשה משה גם במחצית השקל.
 10. גיטין סח, א.
 11. תענית ד, ב. - ה, א.
 12. בראשית רבה נד, ד.
 13. שמות רבה נא, ו.
 14. ויקרא רבה יא, ו.
 15. תענית יא, ב.
 16. ספרי נשא מד.
 17. זבחים קטו, א.
 18. מדרש הגדול במדבר ז, א. עיין ערך 'משיחה'.
 19. ויקרא ט, כד.
 20. הוריות ו, ב.
 21. רמב"ם יסודי התורה ז, ו.