אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

עז

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עז: בהמה ממשפחת הצאן*. במושג 'עז' נכלל: שעיר*, שעירה, שעיר עזים, שעירת עזים. משפחת העזים מתחלקת לשניים: גדולים וקטנים. שעיר העזים שהוא בן שנה – זמנו עד גיל שנה. באשר לשעיר שהוא בן שנתיים – זמנו החל מגיל שנה ואילך[1]. קרבנות ממשפחת העזים: שעירי עבודה זרה*, שעיר יום הכיפורים*, שעיר הנשיא*, חטאת עבודה זרה* של יחיד, שעירי המוספים*, חטאת הבאה בגלל שתי הלחם*, קרבן פסח*, קרבן פסח שני*. מהלכותיו: הלכה היא, שאם נדב להביא גדי צעיר, היינו, שעיר עזים, והביא שעיר מבוגר, כלומר שעיר בן שנתיים - יצא[2]. שעיר עיזים בציור נראה שעיר בן שנתיים, הבא ככפרה על המזבח עבור חטאים שונים, כגון, שעירי יום הכיפורים, שגגת עבודה זרה ועוד. מן המדרש שני שעירי עיזים לכפר ביום הכיפורים – בזכות יעקב "אהרן כשהיה נכנס לבית קדשי הקדשים - אילולי זכויות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסייעות אותו לא היה יכול לעמוד שעה אחת מפני מלאכי השרת שהיו שם... מניין שאף זכות יעקב [נכנסת עמו]? שנאמר: 'ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים' - אותן שאמרה לו אמו: 'וקח לי משם שני גדיי עזים טובים'. מהו 'טובים'?... טובים לך טובים לבניך; טובים לך - שאתה נכנס, ומאכיל את אביך ונוטל הימנו את הברכות! טובים לבניך - שהם מתלכלכין בעוונות כל ימות השנה, ומביאים שני שעירים ביום הכפורים והם מתקרבים [למזבח] ומתכפר להם!" (פסיקתא רבתי פיסקא מז, אחרי מות). מעולם המחשבה השעיר דרגה פחותה בבהמה - לכפרת עבירה חמורה "דע שכל מה שהיה החטא יותר גדול - היה קרבנו ממין פחות יותר, ומפני זה היה שגגת עבודה זרה - שעירה לבד [קרבן שהוא פחות משתי סיבות: א. הבאתו מן השעירים. ב היותו נקבה]... ואין חטא יותר גדול מעבודה זרה, ואין חלק מין יותר פחות משעירה. [מאידך] להגדיל מעלת המלך היה קרבן שגגתו שעיר [ולא שעירה]. אבל כהן גדול וציבור אין שגגתן מעשה גמור [עבירה בידים] אך היא הוראה [בפה] ומפני זה הבדיל קרבנם בפרים [ואם הורו] בעבודה זרה [שהיא חמורה קרבנם] שעירים" (מורה נבוכים, ג, מו).

הערות שוליים

  1. רמב"ם מעשה קרבנות א, יד. על פי פרוש הכסף משנה שם. ועיין משנה למלך שחולק בדבר.
  2. מנחות קז, ב. רמב"ם מעשה קרבנות טז, א.