קרבנות יחיד וקרבנות ציבור

מתוך ויקימקדש

קרבנות יחיד וקרבנות ציבור הם קרבנות שמביא אדם יחיד, וקרבנות שמביא הציבור, בהתאמה, כחובה או כנדבה. הקרבנות נחלקים לקרבנות יחיד ולקרבנות ציבור. קרבנות יחיד - אלו קרבנות שאנשים יחידים מביאים אותם כקרבן למקדש.

לעומתם, קרבנות ציבור, הם קרבנות שהציבור כולו מביא, והם באים מתרומת הלשכה. אלה ואלה באים בחובה או בנדבה.

קרבנות הציבור

חובת בית הדין, הכהנים וישראל: הקרבנות הקרבים במקדש למיניהם, באים כקרבנות יחידים. לעומת זאת, ארבעה קרבנות באים כקרבנות הציבור: עולות, חטאות, מנחות וזבחי שלמי ציבור.

חובת קרבנות הציבור מוטלת בראש ובראשונה על בית הדין[1], ועל הכהנים[2], אך אם אלה יתרשלו בדבר, החובה מוטלת על כל ישראל שיש כח בידם לתקן את הדבר[3].

קרבנות הציבור והיחיד במקדש בציור נראה כהן על המזבח, המביא קרבן תמיד של שחר. קרבן זה הוא 'קרבן ציבור' הבא מתרומת הלשכה, היינו, מתרומת 'מחצית השקל' שניתנה על ידי כל אדם מישראל לצורך הקרבת קרבנות התמיד והמוסף של השנה כולה. בציור מימין נראים אנשים המגיעים למקדש עם שחר כדי להקריב 'קרבן יחיד', הקרב לאחר ה'תמיד'. מקריבי קרבן אלה מביאים עולת נדבה, קרבן תודה, מנחה, או גם חטאת ואשם, וכד'.

קרבנות היחיד למיניהם

להלן רשימת קרבנות היחיד למיניהם. להרחבה באשר לכל קרבן וקרבן, עיין בערכים המיוחדים.

קרבנות הציבור למיניהם

להלן רשימת קרבנות הציבור למיניהם. להרחבה באשר לכל קרבן וקרבן, עיין בערכים המיוחדים.

 • שלמים – זבחי שלמי ציבור.

קרבנות יחיד וקרבנות ציבור – וההבדלים ביניהם

בקרבנות יחיד נוהג דין תמורה, ובקרבנות ציבור אין נוהג דין תמורה[16].

קרבנות יחיד באים זכרים ונקבות, וקרבנות ציבור אינם באים אלא זכרים[17].

הערות שוליים

 1. ספרי במדבר קמב.
 2. חינוך תא.
 3. חינוך שם.
 4. וע"ע עולת בהמה, עולת דל.
 5. ע"ע גר, קרבנות הגר.
 6. ע"ע קרבנות נזיר טהור, קרבנות נזיר טמא.
 7. וע"ע חטאת בהמה, חטאת העוף, חטאת הדל.
 8. עיין ערך 'מצורע'.
 9. ראה 'קרבנות נזיר'.
 10. ראה ערך 'זב'.
 11. ראה ערך 'יולדת וקרבנותיה'.
 12. וע"ע מנחת כהן.
 13. של שחר ושל בין הערביים.
 14. ע"ע מוספים.
 15. רמב"ם שם ה"ה.
 16. תמורה יד, א. רמב"ם תמורה א, יב.
 17. תמורה שם. רמב"ם מעשה הקרבנות א, טו.
שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "הערה13" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.