אדם הראשון

מתוך ויקימקדש

אדם הראשון היה ראשון מקריבי הקרבן לפני ה' בהר המוריה.

נאמר בתורה: 'וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה'[1], ואמרו חז"ל, שאדם הראשון נברא מאדמת המזבח שבהר המוריה: 'מלא תרווד אחד נטל הקב"ה ממקום המזבח וברא בו אדם הראשון, אמר: הלואי ייברא ממקום המזבח ותהא לו עמידה'[2]. כן מובא בתלמוד, כי בטרם גורש אדם מגן עדן בנה מזבח מן האדמה שממנה נוצר, והקריב עליו קרבן ככפרה על חטאו[3].

המזבח שבנה אדם הראשון ומשמעותו לדורות

המקום בו בנה אדם הראשון את המזבח מובא בדברי חז"ל והפוסקים לענין הלכה: 'המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר: זה מזבח לעולה לישראל, ובמקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר: ולך לך אל ארץ המוריה... ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה... ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא, ומשם נברא, אמרו חכמים: אדם ממקום כפרתו נברא'[4]. כן מובא במדרש, שאדם הראשון נצטווה להביא קרבנות, ככתוב: 'לעבדה ולשמרה'[5].

עוד אמרו חכמים, שהכתונת שעשה הקב"ה לאדם, שימשה לו כבגד כהונה, וכך עברה לאבות האומה: 'אדם הראשון היה בכורו של עולם, וכיון שקירב קרבנו... לבש בגדי כהונה גדולה שנאמר: ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, בגדי שבח היו והיו הבכורות משתמשין בהם. כיון שמת אדם מסרן לשת... עמד נח והקריב קרבן... מת נח ומסרן לשם... מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו... מת שם ומסרה לאברהם... מפני שהיה צדיק נמסרה לו הבכורה והקריב, שנאמר: ויעלהו לעולה תחת בנו, מת אברהם ומסרה ליצחק, עמד יצחק ומסרה ליעקב'[6].

'מזמור שיר ליום השבת', נתחבר על ידי אדם הראשון, ונקבע כ'שיר של יום השבת' לשירת הלויים על הדוכן במקדש[7].

קרבנו של אדם – הקרבן הראשון בעולם אדם הראשון מקריב שור על גבי המזבח בשבת הראשונה בעולם. בעומדו לפני ה' התוודה על חטא שחטא באכילה מעץ הדעת, ככתוב: טוב להודות לה' (לשון וידוי). כן שורר לפני ה' על בריאת העולם וכל אשר בו.

הערות שוליים

  1. בראשית ב, ז.
  2. ירושלמי נזיר ז, ב. כתיב: וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה, וכתיב: מזבח אדמה תעשה לי, מה אדמה שנאמר להלן מזבח - אף כאן מזבח.
  3. עבודה זרה ח, א.
  4. רמב"ם בית הבחירה, ב, א. ועיין בראשית רבה יד, ח. בראשית רבה לד, שם נאמר שנוח הקריב קרבן על המזבח שהקריב עליו אדם הראשון. כן ראה פרקי דרבי אליעזר ל: 'באצבע הראה הקב"ה לאברהם אבינו המזבח, ואמר לו: זה הוא המזבח, והוא היה המזבח שהקריבו קין והבל, והוא המזבח שהקריבו נח ובניו, שנאמר, ויבן שם אברהם מזבח אין כתיב כאן, אלא ויבן שם אברהם את המזבח, הוא המזבח שהקריבו בו הראשונים'.
  5. בראשית רבה טז.
  6. במדבר רבה ד, ח.
  7. תמיד ז, ד. ראש השנה, לא, א. בראשית רבה כב, יג.