בן קטין

מתוך ויקימקדש

בן קטין נזכר במשנה ובגמרא, כאחד מן הכהנים הגדולים בימי בית שני*[1]. ומובא במשנה שעשה שינויים מהותיים בכיור*.

השינויים שעשה בכיור

מוכני- גלגל להורדת הכיור

שינוי אחד: 'עשה שנים עשר דד [ברזים] לכיור, שלא היו לו אלא שנים'. מטרת תוספת הדדים היתה, כדי לזרז את מעשה הקידוש ולאפשר לכל כהני המשמרת שזכו בפייס* ונמנו על מביאי קרבן התמיד, לגשת לכיור ולקדש את ידיהם ורגליהם בעת ובעונה אחת[2].

שינוי שני: 'אף הוא עשה מוכני* לכיור, שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה'. כלומר, כדי לפתור בעיה הלכתית, לבל ישארו מים שנתקדשו בכיור במהלך הלילה ובכך יבואו לכלל פסול, התקין בן קטין מתקן מיוחד לפתרון הבעיה[3]. הכיור הדדים והמוכני, הכהנים מקדשים את ידיהם ורגליהם במי הכיור, בטרם כניסתם לעבודה. בציור נראות שתי אפשרויות של עשיית 'מוכני' : א. מיכל עליון. ב. גלגלת (עיין ערך כיור).

מוכני- מיכל עליון

הערות שוליים

  1. רש"י יומא לז, א. ד"ה בן קטין.
  2. עיין בדברי ר' עובדיה מברטנורא מסכת יומא ג, י. הכותב: 'שעשה שנים עשר דדין לכיור - כדי שיהיו שנים עשר כהנים הזוכים בפייס של תמיד של שחר מקדשים בבת אחת. ואף על פי ששלושה עשר כהנים היו, לא עשה שלשה עשר עבור השוחט, שהשחיטה כשרה בזר'.
  3. עיין ערך 'מוכני'.