אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

אלעזר

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אלעזר: בנו של אהרן הכהן אשר שימש כ'נשיא נשיאי הלוי' וככהן גדול תחת אביו.

ארבעה בנים היו לו לאהרן הכהן, ומארבעת בניו נותרו שנים - אלעזר ואיתמר, שכן, נדב ואביהוא מתו בהקריבם אש זרה לפני ה' בתום חנוכת המשכן. במות אהרן נבחר אלעזר בהוראה שמימית ככהן גדול, וכממשיך דרכו של אהרן הכהן[1].

כן נועד לו מעמד ותפקיד בהוראת הלכה בישראל, ובחלוקת הנחלות בארץ ישראל.

משפחתו

אלעזר בנם של אהרן הכהן ואלישבע בת עמינדב משבט יהודה, נשא אשה שהיא מזרע יתרו ומזרע שבט יוסף[2]. זכה אלעזר, ובנו פינחס ניתנה לו הכהונה הגדולה לברית עולם[3]. אשתו של אלעזר מתה עליו בחיי הוריה[4].

תחילת עבודתו

תחילת חינוכו של אלעזר בשמן המשחה ובהלבשת הבגדים חל בשבעת ימי המילואים, בהם התחנך לעבודה על ידי משה[5]. בשעה שנגזרה גזירה על יוצאי מצרים למות במדבר היה אלעזר בן שלושים שנה ויותר, ולמרות זאת לא נגזרה עליו גזירה,

זאת, יחד עם כל שבט לוי שזכו להכנס ארצה, שכן, 'כשם שהיו צדיקים במצרים - כך היו צדיקים במדבר, ונתנו נפשם על הקב"ה' בחטא העגל[6]. אלעזר היה 'נשיא נשיאי הלוי' בתקופת כהונת אהרן אביו, כלומר, היה סגן כהן גדול, האחראי על סדרי הכהונה והלויה, 'ממונה על כולם... ועל ידו היה פקודת כולם'[7]. בתוקף תפקידו זה הוטל עליו להכין את הפרה האדומה הראשונה, אשר הוכנה בשני בניסן[8].

אלעזר ככהן הגדול וכמורה הוראה

אלעזר החליף את אהרן בכהונה הגדולה. מעמד העברת הכהונה הגדולה לאלעזר מתואר במפורט בתורה[9]. במעמד חלוקת הארץ לנחלות לשבטים נועד לאלעזר תפקיד מרכזי יחד עם יהושע בשילה, כמובא בתלמוד: 'ולפני אלעזר הכהן יעמוד (יהושע) ושאל לו במשפט האורים לפני ה': אלעזר מלובש באורים ותומים, יהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. והיה מכוין ברוח הקודש ואומר: זבולון עולה - תחום עכו עולה עמו! טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולון, טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום עכו[10]'. לאחר מלחמת מדין הורה אלעזר הכהן לבני ישראל השבים מן המלחמה את הלכות טומאת כלים וטהרתם, זאת, בהוראת משה, שנאמר: 'ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא: זאת חוקת התורה אשר צוה ה' את משה... אך את הזהב את הכסף... כל אשר יבוא באש - תעבירו באש וטהר...'[11] ומובא במדרש, ש'משה נתן לו רשות לאלעזר הכהן לדבר (ולהשמיע את ההלכה בפני אנשי הצבא) שכשיפטר משה מן העולם, לא יהיו אומרים לו: בחיי משה רבך לא היית מדבר, עכשיו - מה אתה מדבר!'[12]

אלעזר בן אהרן הכהן

אלעזר נתמנה כנשיא נשיאי הלויים, ועם פטירת אהרן הכהן התמנה לממשיכו בכהונה הגדולה. בציור נראה אלעזר הכהן כשהוא לבוש בגדי זהב, ומשיב לשאלת יהושע באורים ותומים.

חלוקת משמרות הכהונה

עיין ערך 'איתמר', ועיין ערך 'משמרות הכהונה'.

מן האגדה

אלעזר מן התלמידים הבכירים של משה

'משה למד מפי הקב"ה, נכנס אהרן שנה לו משה, נכנסו בניו שנה להם משה, נסתלקו בניו של אהרן, אלעזר ישב מימינו של משה ואיתמר משמאלו של אהרן'[13].

הערות שוליים

 1. במדבר כ, כה.
 2. אשתו משבט יוסף היתה נכדה של יתרו, עיין בבא בתרא קי, א.
 3. שמות ו, כה. עיין רש"י שם, ובבא בתרא קט, ב. דברי הימים א ה, ל.
 4. בבא בתרא קיג, א.
 5. יומא ה, ב. 'כיצד הלבישן?... חד אמר: אהרן ואחר כך בניו, וחד אמר: אהרן ובניו בבת אחת'.
 6. במדבר רבה ג, ז. עיין שם במדרש, המוכיח, כי אלעזר שימש בכהונה במשכן בהיותו מעל גיל שלושים, כי זה גיל ההתחלה לעבודה במשכן, וממנו למד המדרש על כלל שבט לוי, שזכו כולם להכנס ארצה.
 7. רש"י במדבר ג, לב.
 8. סדר עולם רבה ז. ספרי יט,ח.
 9. במדבר כ, כג.
 10. בבא בתרא קכב, א.
 11. במדבר לא,כא - כד.
 12. וראה תמורה טו, א. שישראל באו אליו בשאלות בהלכה אחרי מות משה.
 13. עירובין נד, ב.