מחנה שכינה

מתוך ויקימקדש

מחנה שכינה: חצר המשכן במדבר הגדרתה ההלכתית היא 'מחנה שכינה' וכך גם חצר העזרה במקדש.

'מחנה ישראל' במדבר היה מורכב משלשה מחנות זה בתוך זה, 'מחנה שכינה' הוא חצר המשכן, 'מחנה לויה' הוא מחנה שבט לוי המקיף את מחנה שכינה מארבע רוחות השמים, 'מחנה ישראל' הוא מקום אהלי השבטים סביב שני המחנות במרכז.

'מחנה שכינה' הוא המקודש מבין שלשת המחנות. קדושת מחנה זה חלה על השטח המוקף בקלעים, מפתח חצר המשכן ולפנים.

מחנה שכינה בירושלים

משנבנה המקדש בהר המוריה עברה קדושת המחנות לחצרות המקדש ולעיר ירושלים[1], ומאז מוגדר 'מחנה שכינה' מפתח העזרה ולפנים[2]. בשל קדושת העזרה יש לה דינים מיוחדים באכילת קדשים*, בעבודת הקרבנות ובשילוח טמאים.

אכילת קדשים ועבודת הקרבנות

קדשי הקדשים נאכלים על ידי הכהנים רק בתחום מחנה שכינה[3]. העבודות הקשורות בקרבן כגון שחיטה וקבלת הדם נעשות כולן במחנה שכינה, אלא שקדשי קדשים בצפון העזרה בלבד, וקדשים קלים בכל תחום העזרה[4].

שלשת המחנות בירושלים

בציור נראה המקדש וחצרותיו בירושלים. החצר הגדולה (מסומנת בחץ אדום) היא חצר הר הבית, שהגדרתה – 'מחנה לויה'. החצר הפנימית המקיפה את ההיכל (מסומנת בחץ כחול) היא העזרה, והגדרתה - 'מחנה שכינה'. בקצה הציור מימין (מסומן בחץ צהוב) זו חומת ירושלים המוגדרת כ'מחנה ישראל'.

שילוח טמאים

טמא הטעון טבילה אסור בכניסה למחנה שכינה, ואם נכנס בטומאתו לחצר העזרה חייב כרת[5]. לא רק אנשים טמאים אסורים בכניסה למחנה זה, אלא אפילו כלים טמאים אסורים בכניסה[6], עם זאת, אדם שהכניס כלים טמאים לעזרה אינו מתחייב כרת,

אלא מלקות[7]. יש מי שכותב, כי חיוב מלקות אינו אלא בהכנסת אב הטומאה, ואילו בהכנסת ולד הטומאה, יש להתחייב רק מכת מרדות[8], ויש מי שסובר, שאין לחלק ביניהם[9].

מן המדרש

מחנה שכינה ולויה במדבר – רוחבו ארבעה מיל

"מחנה ישראל [היה] שנים עשר מיל על שנים עשר מיל. דגלו של יהודה - ארבעה מילין [במזרח]. מחנה שכינה ומחנה לוייה - ארבעה מילין [במרכז]... דגלו של דן [במערב] - ארבעת מיל. נמצא בארבעת זויות המשכן ארבע מחנות שמשמשין לכל הצדדין" (ברייתא דמלאכת המשכן יג).

הערות שוליים

  1. עיין ערך מחנה לויה ומחנה ישראל.
  2. תוספתא כלים בבא קמא א, י; רמב"ם בית הבחירה ז, יא.
  3. זבחים פרק ה; רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ז, א.
  4. זבחים שם; רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ה, ב. ה, ד. וראה עוד בערך 'עזרה'.
  5. משנה פרה יא, ב; רמב"ם הלכות ביאת מקדש ג, יד.
  6. ספרי נשא פסקה א; רמב"ם שם ג, טז.
  7. תורת כהנים אחרי מות ח, יג; רמב"ם שם.
  8. רמב"ם שם ג, יז.
  9. הראב"ד בהשגה שם.