בצלאל

מתוך ויקימקדש

בצלאל: בונה המשכן וכליו.

בצלאל ואהליאב - ומלאכת הכלים במשכן
בציור נראים האמנים בצלאל ואהליאב כשהם מקישים בקורנס, בעת יצירת המנורה - 'מקשה אחת זהב טהור'.

בחירתו של בצלאל כבונה המשכן במדבר, נעשתה בידי שמים, ככתוב: 'ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה'[1]. ומובא בענין זה במדרש: 'אמר הקב"ה למשה: הבא לי ספרו של אדם הראשון. הראה לו כל הדורות ואמר לו: כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה, ואף בצלאל מאותה שעה התקנתיו'[2]. כלומר, תכלית הולדתו של בצלאל, היתה לצורך בניין המשכן וכליו. שכן, מלאכה זו דורשת חכמה רבה, הבנת דבר מתוך דבר, פיתוח אמצעים וכלי עבודה בתנאי מדבר, ואף השראה ורוח הקודש[3]. למרות שבצלאל היה מיועד מראש למלאכה זו, נמלך ה' במשה והתייעץ עמו בטרם נתמנה, ואף משה התייעץ עם נציגי עם ישראל, כשהוא שואל: 'הגון עליכם בצלאל?!' והעם נתן את הסכמתו[4].

אחראי על עשיית המשכן והכלים

בצלאל נתמנה כאחראי על עבודות המשכן, והיה מופקד על אומנים רבים. עם זאת, שמו נזכר על הכלים יותר מאחרים, וכגון, 'ויעש בצלאל את הארון'[5], ואמרו חז"ל, שכיון שמסר את נפשו על בניית המשכן יותר מאחרים לפיכך נקרא שמו על הכלים השונים[6]. כן מובא בתלמוד, שהיה לו שאר רוח, ו'היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ'[7].

מובא בדברי חז"ל, ש'בצלאל – על שם חכמתו נקרא', שכן, משה ציוה את בצלאל לבנות את המשכן בסדר מסויים: ארון, כלים ומשכן, ואילו בצלאל הפך את הסדר, ועשה: משכן, ארון וכלים. מששאל משה מדוע הפך את הסדר, השיב בצלאל: 'כלים שאמרת להיכן אכניסם?' מול תשובתו אשר תאמה את הציווי המקורי, אמר משה בהתפעלות: 'שמא בצל אל היית וידעת!'[8].

בצלאל ומלאכת הכלים במשכן
בצלאל הופקד על עשיית המשכן וכליו מהחל ועד כלה. בציור נראה בצלאל כשהוא מצביע על אחד הכלים האחרונים שנעשו במשכן, הוא הכיור שנעשה מן המראות הצובאות שתרמו הנשים לעשייתו.

עוד מובא בדברי חז"ל, שמשה התקשה במעשה המנורה, והקב"ה אמר לו: 'לך אל בצלאל והוא יעשה אותה'[9]. לפי דעה אחת בתלמוד, בשעה שבנה בצלאל את המשכן וכליו, 'בן שלוש עשרה שנה היה'[10].

אהליאב

בצלאל לא עשה את העבודה בעצמו, אלא עמדו לרשותו אמנים רבים - אנשים ונשים, ומודגש בתורה, שיחד עם בצלאל ינצח על המלאכה אהליאב ממטה דן, ככתוב: 'ואני הנה נתתי איתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן'[11]. בצלאל היה בן לשבט יהודה - הגדול והנכבד בשבטי ישראל, ואילו אהליאב בא משבט דן – המאסף למחנות שבטי ישראל, ובאה התורה ללמדנו, שהקטן והגדול שווים לפני המקום[12].

הערות שוליים

 1. שמות לא, ב- ו.
 2. שמות רבה מ, ב.
 3. רש"י שמות לא, ב- ו.
 4. ברכות נה, א.
 5. שמות לז, א.
 6. שמות רבה נ, ג.
 7. ברכות נה, א. שכן הביטוי 'בחכמה בתבונה ובדעת' נאמר בענין בריאת העולם ובענין המשכן, ללמדנו, כי בונה המשכן, זכה למדריגה גבוהה, שיש במשכן מעין בריאת שמים וארץ.
 8. ברכות נה, א. להסברת הענין יש לומר, שמשה אכן נצטוה בסדר שאמר בצלאל: משכן, ארון וכלים, ומה שמשה הפך את הסדר, שכן, רצה להסביר לבצלאל לפי סדר החשיבות, כי הארון הוא עיקר המשכן, אך באשר לביצוע יש להתחיל תחילה בקרשים ולסיים בארון.
 9. במדבר רבה טו, י.
 10. סנהדרין סט, ב. וראה אבן עזרא שמות לא, ב. שמה שדרשו חז"ל בסנהדרין הרי זה על דרך הדרש, אך מצד פשט הפסוקים – 'כלב בן יפונה איננו כלב בן חצרון בראיות גמורות, והמשכילים יבינום'.
 11. ברכות נה, א.
 12. שמות רבה מ, ד.