אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

עולות הבאות בגלל שתי הלחם

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

העולות הבאות בגלל שתי הלחם הן קרבנות ציבור מסוג עולה הבאים בחג השבועות יחד עם שתי הלחם.

פירוט הקרבנות

נאמר בתורה: "והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים יהיו לכם"[1]. קרבנות אלו היו מובאים כקרבן עולה – שבעה כבשים בני שנה. פר אחד ושני אילים - עולים על המזבח בגלל מנחת שתי הלחם וכתוספת אליהם. כמו כן, בנוסף לקרבנות עולה אלו מקריבים עם שתי הלחם גם שעיר חטאת ושני כבשי שלמים[2].

עולות אלה קרבות בנוסף לעולות המוספים של חג השבועות, ושעיר החטאת הבא עם הלחם קרב בנוסף לשעיר החטאת הבא עם המוספים.

כשאין מקריבים עולות או שתי הלחם

הלכה היא, שאין קרבנות העולה מעכבים את שתי הלחם, ושתי הלחם אינם מעכבים את קרבנות העולה. לפיכך, אם מסיבה כל שהיא, אחד מאלו חסר – מקריבים האחד בלא השני. כמו כן, אין העולות מעכבות את הבאת קרבנות המוספים[3].

דין הקרבנות בשבת ובטומאה

קרבנות עולה אלו הינם קרבנות שזמנם קבוע, וכיוון ש'טומאה דחויה בציבור' מקריבים עולות אלו גם במצב טומאה. כמו כן, מקריבים קרבנות אלו גם בשבת ככל קרבן ציבור הדוחה את השבת[4].

טעם קרבנות שתי הלחם

"כמו שהמלכים והשרים 'לא על הלחם לבדו' ישימו שולחנם, כי אם על מיני בשר הנבחרים שבמינם - כן מפני הדימוי, ציוה ה', שיקריבו על הלחם - 'שבעת כבשים תמימים ופר בן בקר ואיל ומנחתם ונסכיהם'. וכל זה לכבד השולחן האלוהי בבשר ובלחם ממינים שונים, בשמן וביין... אמנם טעם קרבן השבועות נראה לי, שהיו שבעה כבשים כנגד שבע שבתות תמימות שספרו... והשלמים - כדי שיאכלו הכהנים וישמחו גם הבעלים עמ אברבנאל ויקרא פרק כג הם" (אברבנאל ויקרא כג, יח). קרבנות עולה הבאים עם 'שתי הלחם' - בחג השבועות בציור נראים קרבנות העולה המובאים לעזרה להקריבם יחד עם 'שתי הלחם' בחג השבועות: שבעה כבשים (מימין) פר לעולה (במרכז) ושני אילים.

הערות שוליים

  1. ויקרא כג, יח.
  2. מנחות מה, ב, כדעת ר' עקיבא וכן פסק הרמב"ם בהלכות תמידין ומוספין ח, א. לדעת ר' טרפון שם, קרבנות אלו שייכים לקרבנות המוספים.
  3. מנחות מה, ב. רמב"ם תמידין ומוספין ח, יז - יט.
  4. תמורה יד, א; רמב"ם ביאת מקדש ד, י.