איל

מתוך ויקימקדש

איל: בהמה ממין זכר מקבוצת קרבנות הצאן ושייך למשפחת הכבשים[1]. אחד מבעלי החיים הטהורים, המובא כקרבן על המזבח. האיל מוגדר ככבש זכר בוגר, כלומר: מבן שלשה עשר חודש ויום אחד עד תום השנה השניה לחייו הרי הוא הנקרא 'איל'[2]. המושג 'אל' ענינו כוח[3], וכך גם האיל נקרא על שם חוזקו[4]. בקורבנות ציבור*[5]: במוסף ראש חודש*[6], וכן במוסף של פסח*[7], וכן בשמיני עצרת*[8] - איל אחד לעולה*. בחג השבועות* מביאים איל לעולה במוסף כשאר המועדים[9], וכן שני אילים כחלק מן הקרבנות המובאים עם שתי-הלחם*[10]. בראש-השנה* מביאים איל לעולת ראש חודש[11], ואיל נוסף לעולה ליום הזיכרון[12]. ביום-הכיפורים* מביאים שני אילים, האחד - איל כהן גדול*[13], והשני - איל העם*[14]. בחג הסוכות* מביאים שני אילים לעולה בכל יום משבעת הימים[15]. איל האיל, בהיותו כבש הנכנס לשנה השניה לחייו, ניכר בקרניו, הגדולות משל כבש בן שנתו. נסכיו: על כל איל לעולה או לשלמים*[16] מביאים מנחה שהיא שני עשרונים סולת, ושלישית ההין* יין ושלישית הין שמן[17]. בקרבנות יחיד*: אשם שפחה חרופה*[18], אשם מעילות*[19], אשם גזילות*[20], אשם תלוי*[21] ואיל נזיר*[22] - כולם אילים.

הערות שוליים

 1. ויקרא א, י.
 2. משנה פרה א, ג. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות א, יד.
 3. ראה בראשית לא, כט: 'יש לאל ידי', שענינו – יש בכוחי.
 4. ויקרא ה, טו. ורש"י שם.
 5. ע"פ רמב"ם בפירוש המשנה בהקדמה לזבחים.
 6. במדבר כח, יא.
 7. במדבר כח, יט.
 8. במדבר כט, לו.
 9. במדבר כח, כז.
 10. ויקרא כג, יח.
 11. במדבר כט, ו.
 12. במדבר כט, ב.
 13. ויקרא טז, ג.
 14. במדבר כט, י.
 15. במדבר כט, יב-לה.
 16. במדבר טו, יא. ובמנחות קז, א. ככה לא יפחות
 17. במדבר טו, ו-ז.
 18. ויקרא יט, כא.
 19. ויקרא ה, טו. ורש"י שם.
 20. ויקרא ה, כה.
 21. ויקרא ה, יח.
 22. במדבר ו, יד.