בגדי זהב

מתוך ויקימקדש

בגדי זהב: ארבעה בגדים המיוחדים לכהן גדול ובארבעתם משולב זהב.

בתורה נימנו הבגדים של הכהן הגדול, וביניהם ארבעת בגדי הזהב, ככתוב: 'ואלה הבגדים אשר יעשו: חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט…'[1]. עוד נאמר: 'ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה'[2]. כן נאמר: 'ועשית ציץ זהב טהור'[3]. הכהן הגדול לבש את ארבעת בגדי הזהב מעל לארבעת בגדי כהן הדיוט שעליו.

שילוב הזהב בבגדי כהן גדול

החוטים מהם נעשו החושן והאפוד
החוטים מהם נעשו בגדי הזהב - האפוד והחושן - הם חוטי תכלת, ארגמן, תולעת שני מצמר, וכן חוט לבן עשוי פשתן, וביחד עשרים וארבע חוטים. בתוך חוט התכלת נשזר חוט זהב, ובכך הפך לחוט בן שבעה חוטים. כך גם החוטים האחרים בכל אחד נשזר חוט זהב (ראה צילום) ומשנשזרו כולם יחד הפכו לחוט בן עשרים ושמונה חוטים.

כהן גדול לבש בגדי כהן הדיוט לגופו: מכנסיים, כתונת, מצנפת ואבנט[4]. בנוסף לכך לבש בגדים מיוחדים לכהונתו, והם: חושן, אפוד, מעיל, וציץ. בארבעת הבגדים המיוחדים לכהן הגדול שולבו חוטי זהב ואביזרי זהב.


האפוד

נארג מחוטים בארבעה גוונים בהם שזור חוט זהב, כלומר: חוטי תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש, אשר נשזרו מששה חוטים, ובכל אחד מהם שולב חוט זהב. את ארבעת החוטים חיברו ושזרו לחוט אחד בן עשרים ושמונה חוטים[5]. יש אומרים, שחוטי התכלת, הארגמן, תולעת השני והשש, היו כל אחד משבעה חוטים כולל הזהב שבתוכם, וכך נארגו כל חוט בנפרד באריג האפוד והחושן, וכן בשולי מעיל התכלת[6]. כמו כן היו משולבים באפוד: שתי טבעות זהב, שתי שרשרות זהב, וכן, שתי משבצות זהב על כתפות האפוד[7].

מראה בגדי הזהב
בתצוגת מכון המקדש מראה בגדי הזהב שהכהן הגדול לבוש בהם, עם שרשרות הזהב, אבנים משובצות בזהב, וכן פעמוני זהב במעיל. ציץ הזהב מוצג בנפרד מימין לכהן הגדול.

החושן

בגד החושן היה עשוי במתכונת חוטי האפוד השזורים זהב. כן נקבעו בו ארבע טבעות זהב, שתי שרשרות זהב, ושתים עשרה משבצות זהב עבור אבני החושן[8].

המעיל

היה ארוג צמר וצבוע כולו תכלת, ככתוב: 'כליל תכלת', ועשוי מחוט אחד המורכב משנים עשר חוטים דקים של תכלת, ואילו בשוליו היו פעמוני זהב[9].

הציץ

אף הוא עשוי זהב[10], וכלל חוטי תכלת. בדברי חז"ל מצינו, שהיתה מתחת לציץ כיפה מיוחדת: 'כיפה של צמר היתה מונחת בראש כהן גדול, ועליה ציץ נתון[11], לקיים מה שנאמר: ושמת אותו על פתיל תכלת'[12]! עבודות כהן גדול היו נעשות כולן בבגדי זהב, פרט לעבודת יום הכיפורים בה שימש בבגדי לבן המיוחדים לעבודה זו[13].


מן האגדה

סנגוריה ביום הכיפורים

"מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה? - לפי שאין קטיגור נעשה סניגור." (ראש השנה כו, א)

הערות שוליים

 1. שמות כח, ד.
 2. שמות כח, מב.
 3. שמות כח, לו.
 4. משנה יומא עא, א. רמב"ם הלכות כלי מקדש ח. א, ב.
 5. שמות כח, ו. ורש"י שם. על פי יומא עא, א..
 6. הלכות כלי מקדש ט, ד- ה. על פי הגמרא ביומא עא, א. ועיין משנה למלך שם ט, ד. ד"ה 'ודע'.
 7. שמות כח, יא. ושם יד. רמב"ם כלי מקדש ט, ו – יא.
 8. רמב"ם שם.
 9. שמות כח, לא – לד. וראה יומא שם ורמב"ם כלי מקדש ט, ג.
 10. שמות כח, לו. וראה סוכה ה, א. ורמב"ם כלי מקדש ט, א.
 11. תלמוד בבלי מסכת חולין קלח, א.
 12. שמות כח.
 13. לשון המשנה יומא פ"ז מ"ה "כהן גדול משמש בשמונה בגדים" ומשמע מלשון משמש כל השנה.